Home | Reference Database | Digital Collection | Union Catalog | eBooks | Automatic Library | Related Link | Contact
 Digital Collection-------->

    DCMS Project

    Search DCMS
    DC Member

ระบบฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์(Digital Collection)     เป็นการจัดเก็บ และแสดงเอกสารฉบับเต็ม (Full text) พร้อมภาพ โดยเฉพาะข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ตลอดจนให้บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบัน 86 แห่ง (คลิกเพื่อดูรายชื่อสมาชิก)เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศฉบับเต็มพร้อมภาพที่ต้องการได้ทันที โดยปัจจุบันมีการจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนทั้งสิ้น 58,392 รายการ

เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ

  • มหาวิทยาลัย/สถาบัน ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ จะต้องมีข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย หนังสือหายาก หรือบทความวารสาร ที่มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของ และสามารถเผยแพร่ได้
  • การสืบค้น จะอนุญาตให้สืบค้นได้ร่วมกันเฉพาะมหาวิทยาลัย/สถาบันที่เข้าร่วมโครงการ เท่านั้น
  • มหาวิทยาลัย/สถาบัน ที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องเปิดเผยข้อมูลของวิทยานิพนธ์ งานวิจัย หนังสือหายาก หรือบทความวารสาร ให้กับสมาชิกในเครือข่ายได้

Search

www
Search Internal Site

  Background  
Copyright 2006 by UniNet and ThaiLIS Working Group. All rights reserved.